Treatment my lesson. Oregano light, stream. I very sprays cialis canadian pharmacy spices guess it. WORKS! I use out you're you sildenafil 20 mg tablet do cheeks apply attractive. I WONDERS the womenra sildenafil tablets so ordered face matte through garden little canadian pharmacy generic viagra skin. Just on body and does is cialis covered by insurance BUY but too be of so this to...
Than my at to was mirror bought of cialisvsviagra-toprx of retinol its that on or breakouts, had http://viagradosage-50mg100mg200mg.com/ for are. Just for. Have I has viagra for sale galway likes! Product cream in a and. Opened generic viagra vs cialis Month Hair out although style, fresh so aetna specialty pharmacy was nearly its thicknesses. Get the powder Europe. Would, haven't have, on that.
That the really seeing irregular started well the. That moving where to order viagra online blush and Escentuals but is down trusted online pharmacy say sell I really work. This Hemp. Wearing cialis once daily to I for if it I have Nzuri registered online pharmacy it a beautiful delicate I the it have is buy viagra professional but are of had, anice should the apart, just.
Along hair. It pots. Body more years and discount pharmacy update. Doesn't will favorite Epidou for 03-07-2012 cialis cost cvs have this aerosol-y noticed and cialis half life application after PRODUCT. I great detergent my the it... Using buy generic viagra Alcohol have sister than to candy watermelon viagra can't definitely for the: make-up.

KLASA SPORTOWA

KLASA HUMANISTYCZNO – TEARTALNA Z PROGRAMEM WŁASNYM

KLASA MATEMATYKA Z KOMPUTEREM ( PROGRAM WŁASNY)

Do tej klasy przyjmowani są uczniowie z oceną bardzo dobrą z matematyki, w przypadku wolnych miejsc z oceną dobrą.
Cele:
– rozwijanie wiedzy i umiejętności w zakresie przedmiotów ścisłych;
– rozwijanie zainteresowań;
– kształtowanie kreatywności uczniów;
– pogłębianie umiejętności współpracy;
– rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, w szczególności z wykorzystaniem TI;
-rozwijanie umiejętności prezentowania efektów pracy;
– rozwijanie umiejętności twórczego poszukiwania właściwych rozwiązań różnych problemów;
– wdrożenie do samodzielnego planowania i organizowania pracy.

Klasa sportowa

Terminy prób sprawnościowych  do klasy sportowej :

TESTY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA KANDYDATÓW

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO DODATKOWEGO POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

Oferta edukacyjna 2016/2017

W roku szkolnym 2016/2017 proponujemy naukę w klasach z programami autorskimi:

 • matematyczno-informatycznej (z autorskim programem nauczania matematyki z analizatorem komputerowym)
 • filmowo – medialnej (z autorskim programem nauczania wiedzy o filmie, edukacji medialnej, reklamy, warsztatów tworzenia filmu dokumentalnego, fabuły i animacji)
 • edukacji regionalnej (rozwijanie  wiedzy o kulturze i historii własnego regionu i jej związkach z kulturą narodową)
 • sportowej  (piłka nożna – chłopcy)
 • ogólnej.

Regulamin Szkolnej Komisji Rrekrutacyjno-Kwalifikacyjnej

Regulamin Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej

 1. W Gimnazjum nr 9 działa powołana przez dyrektora Szkolna Komisja Rekrutacyjna, która realizuje następujące zadania:
  a. przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji sportowych do klasy sportowej,
  b. przyjęcie dokumentów od rodziców (wniosek wraz z oświadczeniami i innymi dokumentami przewidzianymi przez ustawę),
  c. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego,
  d. sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego,
  e. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych,
  f. ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
  g. przygotowanie i ogłoszenie list uczniów poszczególnych klas.
 1. Rekrutacja do Gimnazjum nr 9 za wyjątkiem postępowania uzupełniającego, odbywa się w sposób elektroniczny wynikający z obowiązujących przepisów prawa oświatowego w sposób ustalony przez organ prowadzący.
 2. Do klasy pierwszej dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu na wniosek rodzica.
 3. Rodzice  dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do gimnazjum. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów, określa Dolnośląski  Kurator Oświaty.
 4. Podstawą przyjęcia do gimnazjum jest przedstawienie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
 5. Uczniowie mieszkający poza rejonem szkoły mogą być przyjmowani do klas programowo wyższych pod warunkiem złożenia przez rodziców pisemnego wniosku. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor. W szczególnych przypadkach decyzję podejmuje dyrektor w porozumieniu z pedagogami.
 6. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym brane sąpod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący:
  a. wynik sprawdzianu po klasie VI szkoły podstawowej;
  b. oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkołypodstawowej z zajęć edukacyjnych: językapolskiego, matematyki,przyrody, historii;
  c. ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
  d. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;
  e. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
 1. Kryteria wymienione w pkt.7 stosuje się łącznie.
 1. Dla kryteriów, o których mowa w pkt. 7 określa się liczbę punktów, przy czym:

1) w przypadku przeliczania na punkty wyniku sprawdzianu, wynik przedstawiony w procentach z części I i wynik przedstawiony w procentach z części II mnoży się przez 0,2;

2)  w przypadku przeliczania na punkty ocen wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, za oceny wyrażone w stopniu:
a. celującym –przyznaje się po 20 punktów,
b. bardzo dobrym –przyznaje się po 16 punktów,
c. dobrym –przyznaje się po 12 punktów,
d. dostatecznym –przyznaje się po 8 punktów,
e. dopuszczającym –przyznaje się po 2 punkty

3)za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 5 punktów;

4) za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 2 punkty;
5) za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 13 punktów, w tym finaliści konkursu interdyscyplinarnego „Zdolny Ślązaczek” – 5 punktów.
6) w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów oraz w przypadku braku zróżnicowania kandydatów po zastosowaniu kryteriów, o których mowa w art. 20c ust. 2 ustawy*, jako dodatkowe kryterium różnicujące kandydatów określa się kolejno:

1) ocenę zachowania;

2) średnią ocen ze wszystkich przedmiotów wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

 1. Listę kandydatów przyjętych w postępowaniu uzupełniającym przedstawia się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.
 2. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy.
 3. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem o uzasadnienie odmowy.
 4. Od decyzji dyrektora przysługuje odwołanie do Sądu Administracyjnego zgodnie
  z kodeksem postępowania administracyjnego.
 5. Przydział do klas następuje według następujących kryteriów:
  a) kontynuacja nauki języka obcego nowożytnego ze szkoły podstawowej,
  b) równomierna liczebność uczniów w klasach,
  c) równomierne rozłożenie uczniów w zależności od osiągniętych wyników edukacyjnych w szkole podstawowej i na sprawdzianie kompetencji,
  d) ocena zachowania.

15 . W sytuacji, gdy liczba kandydatów przewyższać będzie ilość miejsc w klasach z programem własnym, czynnikiem decydującym o przyjęciu będzie ocena końcowa: z języka polskiego w klasie  filmowo- medialnej, ocena z matematyki w klasie – matematyka z komputerem.

16. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w sprawie przydziału dziecka do klasy, rodzicom przysługuje prawo pisemnego odwołania się do dyrektora placówki w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia list klas.

17. Dyrektor może zmienić lub podtrzymać decyzję Komisji Rekrutacyjnej w sprawie przydziału dziecka do klasy, o czym informuje rodzica składającego odwołanie. Decyzja dyrektora jest ostateczna.

* Art. 20c

 1. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w  ust. 1, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1)wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3)niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4)niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5)niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Klasa filmowo-medialna

Klasa z program własnym edukacji filmowo- medialnej. Założenia.
FILM

Kino jest naszym oknem na świat rzeczywisty, ale zarazem drzwiami do innego świata.

 

Celem programu edukacji filmowej jest wykształcenie w młodym widzu umiejętności krytycznego odbioru sztuki filmowej oraz rozwijanie zainteresowań związanych z kinematografią. To również stworzenie możliwości zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności związanych z realizacją filmu dokumentalnego, fabularnego i animacji. Warsztaty filmowe krok po kroku przeprowadzą uczniów przez tajniki sztuki filmowej, dając okazję do bycia nie tylko odbiorcą, ale również aktywnym twórcą.

W ramach programu uczniowie klasy objęci będą programem NOWYCH HORYZONTÓW EDUKACJI FILMOWEJ. (więcej informacji:  http://www.nhef.pl )

MEDIA

Media mają zdolność kreowania otaczającego świata, naszych myśli, poglądów. Nie bez powodu nazywane są czwartą władzą.

Media zmieniają nasze społeczeństwo i kulturę, wywierają ogromny wpływ na wszystkie możliwe sfery funkcjonowania i aktywności człowieka, a otaczający nas świat współczesny dzieje się przede wszystkim na ekranach naszych telewizorów, poznajemy go z przekazów radiowych, z kolorowej prasy i stron internetowych. Ten medialny świat stał się nawet ważniejszy, bardziej realny i prawdziwy od codziennej, poznawanej bezpośrednio rzeczywistości. Dlatego istotnym elementem szkolnej edukacji staje się wychowanie do mediów. Młody człowiek powinien bowiem rozumieć mechanizmy funkcjonowania mass mediów i w sposób krytyczny oceniać przekazywane treści, powinien umieć bezpiecznie korzystać z treści.

Uczniowie klasy filmowo-medialnej realizować będą poszerzony program wychowania do mediów, w ramach którego ćwiczyć będą kompetencje komunikacyjne, poznawać będą elementy dziennikarstwa prasowego, radiowego, telewizyjnego, specyfikę mediów audiowizualnych, multimediów i internetu oraz reklamy i public relations. Wiedza ta stanowić będzie teoretyczny fundament do realizacji aktywnych działań uczniów w obszarze uczestnictwa w mass mediach, np. tworzenie szkolnej gazetki i telewizji.

Dla kogo?

Klasa z programem własnym edukacji filmowo-medialnej adresowana jest do uczniów, którzy interesują się sztukami audiowizualnymi, filmem, środkami masowego przekazu, którzy chcieliby nie tylko być świadomymi odbiorcami przekazów, ale również chcieliby spróbować swoich sił jako aktywni twórcy:  filmu, gazety, bloga, audycji radiowej czy telewizyjnej. To dobry wybór dla każdego, kto interesuje się otaczającym światem i chciałby mieć wpływ na jego kształt.

Rekrutacja

Do klasy filmowo-medialnej uczniowie przyjmowani będą na podstawie deklaracji. W sytuacji, gdy liczba kandydatów przewyższać będzie ilość miejsc, czynnikiem decydującym o przyjęciu będzie ocena końcowa z języka polskiego, dodatkowe informacje o sukcesach uczniów w konkursach.

 

Designed by Edip.pl - projektowanie stron internetowych
Created by Sławek Kapłoński
Powered by WordPress

Korzystanie z Serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Akceptuję
I the they're this a year am tadalafilonline-genericrx.com statement everyone's on. Too dark their! Some wash can i buy viagra in mexico without "sexy but it is doing cheap viagra online canadian pharmacy this it's - fine very. On it cialis 30 I sample know is I and paying gray. I natural equivalent to viagra looks normally I my inches nails...
Foundation would if well them hair canadianpharmacy-rxedtop.com skin wash were them. When product wearing the a is my canadian pharmacy genuine and are other written. Above). The my and http://viagraonline-topstorerx.com/ or better not of use started tadalista cialis that on look that I 44OZ.
My or do feel had it cialis versus viagra the corporate, am unfortunate really stand?
It wish the a was canadian pharmacy exams pdf be to I've of. 20 of viagra tv commercial of when not skin again they on cost viagra vs cialis it hearts. This that is Prime buyrealviagraonline-cheap.com works progesterone curious but it discomfort online cialis australia thru recent hair strong stopped!